RMDSZ alapszabályzat

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG
FEHÉR MEGYEI SZERVEZETÉNEK
ALAPSZABÁLYZATA

 

I. MŰKÖDÉSI ALAPELVEK

1. cikkely
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Fehér Megyei Szervezete (a továbbiakban: Megyei
Szervezet), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (a továbbiakban RMDSZ vagy Szövetség),
bejegyzett jogi személy megyei szintű szervezete.
A Megyei Szervezet helyi, községi, városi illetve municipjumi szervezetekből áll, amelyek négy tájegységi
körzetet alkotnak: Nagyenyed, Gyulafehérvár, Balázsfalva, Marosújvár.
A Megyei Szervezet központja: Nagyenyed.
A Megyei Szervezet a szervezeti önkormányzat elve alapján működik.
Az önkormányzati elv érvényesítése érdekében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Fehér
Megyei Szervezetének Alapszabályzata (a továbbiakban Alapszabályzat) egybehangolja a Megyei
Szervezetet alkotó tájegységi, illetve helyi szervezetek, a platformok, valamint a társult tagok
tevékenységét és meghatározza a döntéshozó, végrehajtó, valamint az ellenőrző testületek
hatáskörét.
2. cikkely
A Megyei Szervezet legfelsőbb döntéshozó testülete a Küldöttgyűlés.
Két küldöttgyűlés között a Megyei Szervezet döntéshozó testülete a Választmány.
E testületek mandátumának időtartama négy év.
3. cikkely
A Megyei Szervezet végrehajtó testülete az Ügyvezető Elnökség, amely végrehajtja a Küldöttgyűlés és
a Választmány határozatait. Ennek érdekében, saját hatáskörében, döntéseket hoz.
A Megyei Szervezet legfelsőbb képviseletét a Megyei Szervezet elnöke látja el.
4. cikkely
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 2
A Megyei Szervezet ellenőrző szervei: a Szabályzat-felügyelő Bizottság (a továbbiakban SZFB), az
Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban EB) és az Etikai és Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban EFB).
5. cikkely
A Megyei Szervezet tevékenységében aktív szerepet vállaló romániai magyar nőszervezetek
képviselői az RMDSZ testületeiben tagságot, tisztséget és képviseleti jogot nyerhetnek.
A Megyei Szervezet választott testületeibe (Küldöttgyűlés és Választmány), a pozitív diszkrimináció
elve alapján, kötelező módon nőket és fiatalokat (35 éven aluliakat) is kell választani.
6. cikkely
A Megyei Szervezet testületeinek és tisztségeinek megválasztása a jelen Alapszabályzat szerint
történik.
A személyre szóló szavazás titkos.
7. cikkely
A Megyei Szervezet választott testületeiben (Küldöttgyűlés vagy Választmány) az ifjúsági szervezetek
a jelen szabályzat szerinti képviselettel rendelkeznek.

II. A MEGYEI SZERVEZET CÉLJAI

8. cikkely
A Megyei Szervezet a Fehér megyében élő magyar nemzeti közösség érdekvédelmi, közképviseleti és
érdekegyeztető társulása, amely a nemzeti identitás védelme, megőrzése és fejlesztése, a gazdaságiszociális esélyegyenlőség kivívása, a szülőföldön maradás érdekében elősegíti a közösség
önszerveződését, a magyarság anyagi és szellemi létfeltételek javítását. Tevékenységét a demokrácia
és a pluralizmus jegyében fejti ki.
A Megyei Szervezet összehangolja mind a helyi, mind a társult szervezetek tevékenységét.
9. cikkely
A Megyei Szervezet céljait az RMDSZ Programja tartalmazza.

III. TAGSÁG

10. cikkely
(1) A Megyei Szervezet egyéni tagja lehet bármely romániai állampolgár, ha belépési szándékát,
valamint a Szövetség Programjával és Alapszabályzatával való egyetértését írásban benyújtja a
Megyei Szervezet valamely helyi szervezetéhez, valamint:
a) nem tagja Romániában pártként bejegyzett szervezetnek és saját felelősségre nyilatkozatot
tesz erről;
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 3
b) nem tagja olyan társadalmi szervezetnek, amely jelölteket indít a helyhatósági, parlamenti
vagy európai parlamenti választásokon;
c) a megfelelő tagfelvételi eljárás során felvételt nyert a Szövetségbe.
(2) Az egyéni tagok kötelesek tiszteletben tartani az RMDSZ Alapszabályzatát és Programját, valamint
teljesíteni vállalt kötelezettségeiket.
(3) A társult szervezetek egyéni RMDSZ-tagságára vonatkozóan a 10. cikkely (1) pontjában szereplő
feltételek érvényesek.
(4) A 18. életévüket betöltött egyéni tagok választhatnak és választhatóak a Szövetség minden
testületébe.
(5) A tagdíjat 6 hónapig nem fizető tag tagsági viszonya megszűnik kizárási eljárás nélkül, ha
bizonyíthatóan a tagdíjbegyűjtő kérése ellenére folyamatosan elutasítja a tagdíj kifizetését.
(6) Tagsága megszűnik annak az RMDSZ-tagnak, aki más szervezet, párt jelöltjeként vagy
függetlenként indul európai parlamenti, parlamenti vagy önkormányzati választásokon.
(7) Az, akinek az előző bekezdés értelmében megszűnt a tagsága, a Szövetségi Állandó Tanács (a
továbbiakban SZÁT) jóváhagyásával visszaszerezheti RMDSZ-tagságát, a megyei elnök javaslatára.
(8) Kizárható az a tag, aki súlyosan és/vagy ismételten megkárosította a Szövetséget, beleértve a
nem vagyoni károkat is, mint például a Szövetség hírnevének a csorbítása.
(9). Kizárható az a tag, aki súlyosan és/vagy ismételten megkárosította és – vagy rágalmazta a
tagtársát, beleértve a nem vagyoni károkat is, mint például a tagtárs hírnevének a csorbítása.
(10) Az egyéni tagság megszűnik: a Szövetségből írásban bejelentett kilépéssel, a tag kizárásával, a
tag elhalálozása által. A szervezetből kizárt tag egy év elteltével újra a szervezet tagja lehet.
11. cikkely
(1) A Megyei Szervezet a következő szinteken szerveződik:
a) települések (falvak és városok) szintjén, a helyi szervezetek. Egy településen csak egy helyi
szervezet működhet;
b) közigazgatási egységek szintjén (községi, városi, illetve municipjumi szinten), ott ahol több
helyi szervezet működik, a helyi szervezetek szövetsége alkotja a községi, városi vagy
municipjumi szervezetet;
c) Fehér megye szintjén, a Megyei Szervezet, amelyet a helyi és községi, városi, illetve
municipjumi szervezetek összessége alkotja.
(2) Megyei szinten a helyi szervezetek, ifjúsági szervezetek, a nők szervezete és platformok a
Választmányban jutnak képviselethez.
(3) Az egyéni tagok helyi szervezetekbe tömörülnek.
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 4
12. cikkely
(1) A helyi szervezetek, platformok, társult szervezetek, valamint választott vagy kinevezett
tisztségviselők kötelesek tiszteletben tartani és végrehajtani a Küldöttgyűlés és a Választmány
határozatait és nem határolhatják el magukat e testületeknek, valamint a megyei elnöknek e
döntések alapján tett állásfoglalásaitól.
(2) A helyi szervezetek, a platformok, valamint a társult szervezetek kötelesek:
a) tiszteletben tartani a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Alapszabályzatát, a Megyei
Szervezet Alapszabályzatát és Programját;
b) a helyi szervezetek, platformok kötelesek hozzájárulni a Megyei Szervezet fenntartásához a
tagdíjból származó bevételükből.
(3) A helyi, községi, városi és municipjumi szervezetekre vonatkozó keretszabályokat a Megyei
Szervezet szabályzata tartalmazza.
13. cikkely
A Megyei Szervezettel szemben vállalt kötelezettségeit megszegő platform megszüntethető, a
községi, városi, municipjumi és a helyi szervezet esetében pedig tisztújítás írható ki. A társult
szervezet esetében a társult szervezeti minőség megszüntethető.

IV. A HELYI SZERVEZETEK

14. cikkely
A helyi szervezet működése:
(1) A helyi szervezetek települések (falvak, városok) szintjén szerveződnek. A helyi szervezetek az
RMDSZ alapszintű egységei, melyek a megyei szervezet keretein belül működnek.
(2) Hatályon kívül helyezve.
(3) Hatályon kívül helyezve.
(4) Hatályon kívül helyezve.
(5) A helyi szervezetet létrehozó tagok kötelesek meghirdetni az alakuló ülést. Az alakuló ülés
helyéről és idejéről kötelesek a megyei elnököt értesíteni. Az ülés jegyzőkönyvét az elnök vagy az
általa megbízott személy hitelesítésével kell az RMDSZ Megyei Szervezeténél iktatni.
(6) Egy településen csak egy helyi szervezet működhet, kivéve, ha a Megyei Szervezet Választmánya
másképp nem dönt.
(7) Hatályon kívül helyezve.
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 5
(8) Sikertelen választási szereplés, a tisztújítás időben való lebonyolításának elmulasztása vagy a
Szövetség szabályzatának súlyos megszegése, illetve a Szövetség érdekeivel ellentétes cselekedetek
esetén a megyei elnök tisztújítást írhat ki. Ennek elmulasztása esetén a tisztújítást a Megyei
Szervezet Választmánya kezdeményezheti.
15. cikkely
A helyi szervezet:
a) az Alapszabályzat keretei között önállóan állapítja meg saját belső felépítését, működési
szabályait;
b) az Alapszabályzatnak és a Programnak megfelelő helyi jellegű politikai tevékenységet folytat,
amelyért a helyi szervezet elnöke, illetve vezető testületei vállalják a felelősséget;
c) képviseli a helyi szervezetet a közvélemény előtt, valamint az állami és önkormányzati
szervekkel, a civil-, egyházi szervezetekkel való kapcsolataiban;
d) kialakítja a helyi közélet kérdéseiről a szervezet álláspontját, szervezi a programokat,
rendezvényeket;
e) biztosítja a tagsággal és a lakossággal való rendszeres kapcsolattartást, melynek érdekében
találkozókat, konzultációkat és lakossági fórumokat szervez;
f) a helyi szervezet évente legalább egy nagyobb közösségépítő rendezvényt szervez;
g) küldöttei által részt vesz a Szövetség megyei/területi és országos tevékenységében;
h) képviselői által részt vesz azon közigazgatási egység szintjén szerveződött községi, városi,
vagy municipjumi szervezet tevékenységében, amelyet az ugyanabban a közigazgatási
egységben működő helyi szervezetekkel alkot;
i) gazdálkodik a SZÁT által megállapított elvek és szabályok szerint bevételeivel;
j) dönt az Alapszabályzat által a hatáskörébe utalt kérdésekben.
(2) A helyi szervezet megszűnésével a használatában álló vagyontárgyak felett a megyei választmány
rendelkezik.
16. cikkely
A helyi szervezet szervezeti felépítése:
(1) A helyi szervezet legfelsőbb döntéshozó testülete a Közgyűlés. A helyi szervezet köteles évente
legalább egyszer összehívni a közgyűlést.
2) Közgyűlésnek a helyi szervezetben tagsági jogaikat gyakorló személyek összességét kell tekinteni.
A Közgyűlés legalább 3 tag jelenlétében határozatképes és a jelenlevő tagok többségével dönt.
(3) A Közgyűlés választja meg az elnököt, a Választmányt, a Megyei Szervezet Küldöttgyűlésébe
delegált küldötteket vagy a közigazgatási egységek szintjén szerveződött községi, városi, vagy
municipjumi szervezet egyeztető tanácsába delegált képviselőket, valamint az ellenőrző-felügyelő
testületeket legtöbb 4 éves mandátumra.
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 6
(4) A Közgyűlés tagjainak egyharmada kezdeményezheti a helyi, községi, valamint városi szervezet
elnökének felfüggesztését. A felfüggesztésről a Közgyűlés tagjainak fele plusz egy szavazatával dönt.
(5) A helyi szervezet alapszabályzatában meghatározott módon bizonyos kérdésekben átruházhatja a
döntési jogosultságot a helyi szervezet vagy a megyei szervezet Választmányára vagy elnökségére.
(6) A helyi szervezet elnöke a közgyűlés időpontjáról és napirendjéről szóló értesítést, valamint az
ülésről készült jegyzőkönyvet köteles elküldeni a megyei elnöknek.
(7) A tisztújító vagy jelölő közgyűlést a megyei elnök vagy annak megbízottja vezeti.
Akadályoztatásuk esetén a tisztújító vagy jelölő közgyűlés tagjai saját körükből választanak
ülésvezetőt.
8) A közgyűlést kötelező összehívni, amennyiben a helyi szervezet tagjainak vagy elnökségének
legalább egyharmada, vagy a Választmány, vagy a megyei elnök ezt írásban kéri. A beadványt a helyi
szervezet elnökéhez kell benyújtani, továbbá iktatni kell a megyei szervezetnél. Az elnök tizenöt
napon belül köteles a Közgyűlést összehívni. Amennyiben a helyi elnök nem hívja össze a közgyűlést
akkor ezt a megyei elnök köteles megtenni 15 napon belül.
17. cikkely
(1) Két közgyűlés között a helyi szervezet döntéshozó testülete a választmány, melynek létszámát a
Közgyűlés határozza meg. A Választmány tagjainak többségének jelenlétében határozatképes és a
jelenlevő tagok többségével dönt.
(2) A választmány tagjait a Közgyűlés választja meg, biztosítva, hogy legkevesebb minden harmadik
választmányi tag nő legyen.
(3) A helyi tanácsosok hivatalból tagjai a helyi szervezet Választmányának.
d) A Választmány határozatai az önkormányzati képviselőkre nézve kötelezőek.
(4) Amennyiben, megfelelő számú női jelölt hiányában, a (2) bekezdés előírt feltételek nem
teljesíthetők, a helyi szervezet a következő tisztújításig felmentést kér a feltétel teljesítése alól a
Megyei Szervezettől.
18. cikkely
A helyi szervezetekre vonatkozó keretszabályokat a Megyei Szervezet szabályzata tartalmazza.
19. cikkely
(1) Polgármesterjelölt, megyeitanácselnök-jelölt azon helyben lakó RMDSZ-tag lehet, aki eleget tesz
a választási eljárást szabályozó SZKT-határozatnak. Az MKT/TKT, amennyiben az nem veszélyezteti a
törvényi előírás feltételének teljesítését, dönthet úgy, hogy polgármesterjelölt, megyei tanácselnökjelölt csak az a személy lehet, aki megszerzi az adott településen/megyében élő magyar
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 7
lakosság 3%-ával egyező számú, a helységben/megyében állandó lakhellyel és szavazati joggal
rendelkező személy ajánlását.
(2) Megyeitanácselnök-jelöltnél feltétel a megye helyi szervezeteinek 15%-a által választmányi
döntéssel nyújtott támogatás is, vagy a jelölt kell rendelkezzen a helyi szervezetek 15%-ának, illetve
a megyében élő magyar lakosság 3%-ával egyező számú, a megyében állandó lakhellyel és szavazati
joggal rendelkező személy ajánlásával.
(3) A polgármester-jelöltre illetve községi/városi tanácsosi listára vonatkozó végső döntést a Megyei
Állandó Tanács hozza meg, amely a községi/városi szervezetek döntését kétharmados többséggel
módosíthatja.
(4) A municípiumi polgármester-jelölt, illetve a megyei tanácselnök-jelölt személyét a MÁT
előterjesztése alapján az SZE hagyja jóvá. A SZE a városi/megyei szervezetek döntését kétharmados
többséggel módosíthatja.
(5) Egy állampolgár több polgármesterjelöltnek, illetve több megyeitanács- elnök-jelöltnek nyújthat
támogatást a jelöltséghez. A 3%-os arányt az adott településen, megyéhez, területi szervezethez
tartozó településeken belül élő, a legutóbbi népszámlálás alapján magukat magyarnak valló román
állampolgárok száma alapján kell megállapítani.

IV.I. A KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGI (KÖZSÉGI, VÁROSI VAGY MUNICIJUMI) SZERVEZET

19.1. cikkely
(1) Azokban a közigazgatási egységekben, ahol több helyi szervezet működik, ezek szövetsége alkotja
a községi, városi vagy municipjumi szervezetet.
(2) A helyi szervezetek szövetségüknek feltételeit megállapodásban kötelesek rögzíteni. A
megállapodásnak tartalmaznia kell legalább a szövetség Egyeztető Tanácsának létszámát, a
szövetséget alkotó helyi szervezetek által az egyeztető tanácsba delegált képviselők számát.
(3) Amennyiben a helyi szervezetek nem képesek megállapodni, a Megyei Szervezet választmánya
szablya meg az Egyeztető Tanácsának a létszámát és a szövetséget alkotó helyi szervezetek által az
Egyeztető Tanácsba delegált képviselők számát.
(4) Azokban a közigazgatási egységekben, ahol egy helyi szervezet működik, ez egyben a községi,
városi, vagy municipjumi szervezet is.
(5) Ezeket a szövetségeket egy, a helyi szervezetek közgyűlései által delegált személyekből
megalakult Egyeztető Tanács vezeti, melynek élén a tanács tagjai közül megválasztott városi,
municipjumi illetve községi elnök áll. E testület hatáskörébe tartozik mindazon döntések
meghozatala, amelyek a közigazgatási egység egészét illetik, az elnök pedig gyakorolja mindazokat a
jogköröket, amelyek a választási törvények értelmében a községi, városi, vagy municipjumi elnök
hatáskörébe tartoznak.
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 8
(6) A községi, városi vagy municijumi szervezetet létrehozó helyi szervezetek kötelesek meghirdetni
az alakuló ülést. Az alakuló ülés helyéről és idejéről kötelesek a megyei elnököt értesíteni. Az ülés
jegyzőkönyvét az elnök vagy az általa megbízott személy hitelesítésével kell az RMDSZ Megyei
Szervezeténél iktatni.
(7) A helyi szervezetek képviselők delegálása alkalmával képviselőállítási jogaikat a legutóbbi
népszámláláson a magyar lakosság és a legutóbbi választásokon a Szövetség képviselőházi listájára
leadott szavazatokkal arányosan gyakorolhatják.
(8) Sikertelen választási szereplés, a tisztújítás időben való lebonyolításának elmulasztása vagy a
Szövetség szabályzatának súlyos megszegése, illetve a Szövetség érdekeivel ellentétes cselekedetek
esetén a megyei elnök tisztújítást írhat ki. Ennek elmulasztása esetén a tisztújítást a Megyei
Szervezet Választmánya kezdeményezheti.
19.2 cikkely
(1). A községi, a városi, illetve a municipjumi szervezet az Alapszabályzat keretei között önállóan
állapítja meg saját belső felépítését, működési szabályait.
(2). A községi, a városi és a municipjumi szervezet az Alapszabályzatnak és a Programnak megfelelő
helyi jellegű politikai tevékenységet folytat, amelyért a községi, a városi, a municipjumi szervezet
elnöke, illetve a szervezetet vezető testületei vállalják a felelősséget;
(3). A községi, a városi és a municipjumi szervezet:
a) képviseli a községi, városi, illetve a municijumi szervezetet a közvélemény előtt, valamint az
állami és önkormányzati szervekkel, a civil-, egyházi szervezetekkel való kapcsolataiban.
b) kialakítja a községi, városi, illetve a municijumi közélet kérdéseiről a szervezet álláspontját,
szervezi a programokat, rendezvényeket;
c) biztosítja a tagsággal és a lakossággal való rendszeres kapcsolattartást, melynek érdekében
találkozókat, konzultációkat és lakossági fórumokat szervez;
d) legalább egy nagyobb közösségépítő rendezvényt szervez évente;
e) küldöttei által részt vesz a Szövetség megyei/területi és országos tevékenységében;
f) dönt a polgármesterjelölt, alpolgármester-jelölt személyéről, valamint a helyi tanácsosi lista
összetételéről az SZKT által elfogadott szabályzat keretei között, a Megyei Állandó Tanács
jóváhagyásával, kivéve az urnás előválasztások során kialakult listákat;
g) gazdálkodik a SZÁT által megállapított elvek és szabályok szerint bevételeivel;
h) dönt az Alapszabályzat által a hatáskörébe utalt kérdésekben.
(4). A községi, városi, illetve a municijumi tanácsosi listát a községi, városi, illetve a municijumi
RMDSZ szervezetének elnöke vezeti, amennyiben vállalja a jelölést. Ha mandátumot szerez, az elnök
a frakcióvezetői tisztséget is ellátja.
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 9
(5). Amennyiben a községi, a városi, illetve a municijumi szervezet elnöke nem indul az
önkormányzati választásokon vagy egyéb okból kifolyólag nem vállalja a tisztséget, a frakcióvezetőjelölt személyéről a községi, a városi, illetve a municijumi szervezet dönt.
(6).Az alpolgármester és a frakcióvezető visszahívásáról a községi, a városi, illetve a municijumi
szervezet javaslatára a Megyei Állandó Tanács dönt.
(7). Az alpolgármester-jelölt és a frakcióvezető-jelölt személyére vonatkozó, valamint az
alpolgármester és a frakcióvezető visszahívására vonatkozó Megyei Állandó Tanács által meghozott
döntés kötelezi az RMDSZ-listán mandátumot szerzett tanácsosokat.
(8). A megválasztott tisztségviselők tevékenységükről évente beszámolnak a községi, a városi, illetve
a municijumi szervezetnek.
(9). A községi, városi, illetve a municijumi szervezet megszűnésével a használatában álló
vagyontárgyak felett a megyei Választmány rendelkezik.
19.3. cikkely
A községi, városi, illetve a municijumi szervezet szervezeti felépítése:
(1) A községi, városi, illetve a municijumi szervezet legfelsőbb döntéshozó testülete az Egyeztető
Tanács. A községi, városi, illetve a municijumi szervezet köteles évente legalább egyszer összehívni az
Egyeztető Tanácsot.
(2) Az Egyeztető Tanács létszámát a szövetkező helyi szervezetek megállapodásban kötelesek
rögzíteni. Amennyiben a helyi szervezetek nem képesek megállapodni, a Megyei Szervezet
választmánya szablya meg az Egyeztető Tanácsának létszámát és a szövetséget alkotó helyi
szervezetek által az Egyeztető Tanácsba delegált képviselők számát. Az Egyeztető Tanács a helyi
szervezetek képviselőinek összességét kell tekinteni. Az Egyeztető Tanács tagjainak többségének
jelenlétében határozatképes és a jelenlevő tagok többségével dönt. Amennyiben az összehívott
Egyeztető Tanács nem határozatképes, az újból összehívott Egyeztető Tanács határozatképes,
függetlenül a megjelent tagok számától, és a jelenlevő tagok többségével dönt.
(3) Az Egyeztető Tanács választja meg az elnököt, a választmányt, a küldötteket, valamint az
ellenőrző-felügyelő testületeket legtöbb 4 éves mandátumra.
(4) Az Egyeztető Tanács tagjainak egyharmada kezdeményezheti a községi, városi, valamint
municipjumi szervezet elnökének felfüggesztését.
(5) A községi, városi és municipjumi szervezet Egyeztető Tanácsa ay alapszabályzatában
meghatározott módon bizonyos kérdésekben átruházhatja a döntési jogosultságot a megyei
szervezet választmányára vagy elnökségére.
(6) A községi, városi és a municipiumi szervezet elnöke a küldöttgyűlés időpontjáról és napirendjéről
szóló értesítést, valamint az ülésről készült jegyzőkönyvet köteles elküldeni a megyei elnöknek.
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 10
(7) A tisztújító vagy jelölő Egyeztető Tanácsot a megyei elnök vagy annak megbízottja vezeti.
Akadályoztatásuk esetén a tisztújító vagy jelölő Egyeztető Tanács gyűlését a községi, városi és a
municipjumi szervezet elnöke, ennek az akadályoztatása esetén pedig az Egyeztető Tanács tagjai
saját körükből választanak ülésvezetőt.
(8) Az Egyeztető Tanácsot kötelező összehívni, amennyiben a községi, városi, illetve a municijumi
szervezet tagjainak legalább egyharmada, vagy a községi, városi, illetve a municijumi szervezet
választmány tagjainak legalább egyharmada, vagy a megyei elnök ezt írásban kéri. A beadványt a
községi, a városi, illetve a municipjumi szervezet elnökéhez kell benyújtani, továbbá iktatni kell a
megyei szervezetnél. Az elnök tizenöt napon belül köteles az Egyeztető Tanácsot összehívni.
Amennyiben a községi, városi, illetve a municipjumi elnök nem hívja össze az Egyeztető Tanácsot ezt
a megyei elnök köteles megtenni 15 napon belül.
19.4. cikkely
(1) Két Egyeztető Tanács között a községi, városi, illetve a municijumi szervezet döntéshozó testülete
a Választmány, melynek létszámát az Egyeztető Tanács határozza meg.
A Választmány tagjait az Egyeztető Tanács választja meg, biztosítva, hogy legkevesebb minden
harmadik választmányi tag nő legyen.
Az önkormányzati képviselő hivatalból tagjai a Választmányának.
A Választmány határozatai az önkormányzati képviselőkre nézve kötelezőek.
19.5. cikkely
A községi, városi, illetve a municijumi szervezetekre vonatkozó keretszabályokat a megyei szervezet
szabályzata tartalmazza.

V. A MEGYEI SZERVEZET

20. cikkely
A Megyei Szervezet döntéshozó testületei a következők:
a) a legfelsőbb döntéshozó testület a Küldöttgyűlés;
b) két Küldöttgyűlés között a döntéshozó testület a Megyei Választmány és a Megyei Állandó
Tanács.
21. cikkely
A Küldöttgyűlés:
(1) A megyei Küldöttgyűlés összlétszámáról a Választmány dönt.
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 11
(2) A községi, városi és a municipjumi szervezetek a küldötteket a legutóbbi népszámlálás szerinti
magyar lakosság arányában és a legutóbbi parlamenti választásokon a Szövetség képviselőházi
listájára leadott szavazatoknak megfelelő arányban delegálják.
(3) A községi, városi és a municipjumi szervezetek elnökei tagjai a Küldöttgyűlésnek.
(4) A megyében működő megyei ifjúsági szervezet valamint a Nőszervezet a Küldöttgyűlés
létszámának legtöbb 15-15%-ával egyenlő számú képviselőt küldhetnek.
(5). A küldöttek mandátuma, megválasztásuktól kezdődik és a következő parlamenti választásokig
tart.
22. cikkely
(1) A Küldöttgyűlés hatásköre:
a) határozatokat fogad el, melyek nem mondhatnak ellent a Szövetség Programjának, illetve
Alapszabályzatának. Ezek betartása és végrehajtása kötelező érvényű a Választmány tagjaira
nézve, valamint a bármilyen szinten megválasztott vagy kinevezett helyi, megyei
tisztségviselőkre, illetve a helyi, községi és városi szintű döntéshozó testületek számára;
b) megválasztja a megyei elnököt, illetve dönt ennek megválasztási módjáról;
c) megválasztja az SZKT és a KAT tagokat;
d) megválasztja a Megyei Ellenőrző, a Megyei Szabályzat-felügyelő, valamint a Megyei Etikai és
Fegyelmi Bizottságok tagjait;
e) megválasztja a megyei Választmány választott tagjait;
f) beszámoltatja a megyei szervezet szintjén választott személyeket és testületeket,
meghallgatja és elfogadja azok jelentéseit, vagy visszautasítja és dönt a szankciókról;
g) meghallgatja és elfogadja a választmány tevékenységéről szóló jelentést, vagy visszautasítja
és dönt a szankciókról.
(2) A küldöttgyűlés által megválasztott Etikai és Fegyelmi, Szabályzat-felügyelő és Ellenőrző
bizottságok működésére vonatkozóan a megfelelő Szövetségi bizottság működési szabályzata az
irányadó.
A Küldöttgyűlés tagjainak többségének jelenlétében határozatképes és a jelenlevő tagok többségével
dönt. Amennyiben az összehívott Küldöttgyűlés nem határozatképes, az újból összehívott
Küldöttgyűlés határozatképes, függetlenül a megjelent tagok számától, és a jelenlevő tagok
többségével dönt.
23. cikkely
A Választmány
(1). A Választmány jog szerinti tagjai:
a) a Megyei Szervezet elnöke;
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 12
b) a Megyei Szervezet alelnöke/alelnökei;
c) az ügyvezető elnök;
d) a Megyei Szervezet által javasolt dekoncentrált intézményvezetők (igazgatók és
aligazgatók);
e) a Megyei Szervezet parlamenti képviselői és/vagy szenátorai;
f) az RMDSZ-es megyei önkormányzati képviselők;
g) az SZKT tagjai (ha az illető megyei szervezethez tartozó községi, városi, illetve municipjumi
szervezetek tagjai);
h) a megyei RMDSZ nők szervezetének elnöke;
i) a platformok megyei szintű csoportjainak egy-egy képviselője;
j) a megyében működő megyei ifjúsági szervezet, illetve a Nőszervezet által választott, a
Választmány 15%-ával egyenlő számú küldöttei;
k) a megyében megválasztott RMDSZ-es polgármesterek;
l) A Bethlen Gábor Kollégium Igazgatója.
(2) Hatályon kívül helyezve.
(3) A megyei szintű társult szervezetek és egyházak, valamint a platformok szavazati joggal
rendelkező küldötteket delegálhatnak a Választmányba. Összlétszámuk nem haladhatja meg a
Választmány 30%-át.
(4) Hatályon kívül helyezve.
(5) A Választmány tagjainak száma legkevesebb 15.
24. cikkely
A Választmány hatásköre:
a) a Választmány Állandó Bizottságának (elnök, alelnökök, titkárok) megválasztása;
b) határozatok elfogadása a Szövetség megyei működésére vonatkozóan;
c) a Megyei Szervezet költségvetésének elfogadása;
d) a Megyei Szervezetet alkotó, helyi, községi, városi, illetve municipjumi szervezetek tagjaira
vonatkozó tagdíjak megállapítása;
e) a belső megyei felosztásról szóló határozatok elfogadása;
f) a Megyei Szervezet alkalmazottai javadalmazási szintjének megállapítása;
g) a szövetségi határozatok megyei szintű végrehajtására vonatkozó döntések meghozatala;
h) a saját szervezési-működési szabályzata kidolgozása és elfogadása;
i) megyei ügyvezető testület szervezési-működési szabályzatának elfogadása;
j) a megyei ügyvezető elnök megerősítése a megyei elnök javaslatára;
k) a megyei ügyvezető testület tagjai kinevezésének a megerősítése a megyei ügyvezető elnök
javaslatára;
l) a parlamenti képviselők, a szenátorok és a megyei önkormányzati tisztségviselők jelölése, az
SZKT által elfogadott szabályzat keretei között;
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 13
m) dönt a megyei tanácselnök- és alelnökjelölt személyéről, az SZKT által elfogadott szabályzat
keretei között;
n) a megyei tanácsosi listát az RMDSZ Megyei Szervezetének elnöke vezeti, amennyiben vállalja
a jelölést. Ha mandátumot szerez, az elnök a frakcióvezetői tisztséget is ellátja;
o) amennyiben a Megyei Szervezet elnöke nem indul az önkormányzati választásokon vagy
nem vállalja a frakcióvezető tisztséget, a frakcióvezető-jelölt személyéről a Választmány
dönt.
p) a megyei tanács alelnökének és frakcióvezetőjének visszahívásáról a Választmány dönt.
q) a megyei tanács alelnök- és a frakcióvezető-jelölt személyére vonatkozó, valamint a megyei
tanács alelnöke és frakcióvezető visszahívására vonatkozó Választmány által meghozott
döntés kötelezi az RMDSZ-listán mandátumot szerzett tanácsosokat.
r) beszámoltatja az általa választott személyeket és testületeket, valamint az RMDSZ megyei
szintű kormányzati tisztségviselőit, meghallgatja és elfogadja azok jelentéseit, vagy
visszautasítja és dönt a szankciókról.
s) egyéb feladat- és hatáskörök, amelyeket a Küldöttgyűlés ruházott át rá.
25. cikkely
A Megyei Állandó Tanács (továbbiakban MÁT)
(1) Két Választmány között a megyei szervezet döntéshozó testülete a MÁT.
(2) A MÁT összetétele: a megyei elnök, a megyei alelnökök, a megyei ügyvezető elnök, az SZKT tagok,
a megyei Választmány elnöke, a FÖNT elnöke, a Fehér megyei ifjúsági szervezet elnöke, a Fehér
Megyei RMDSZ Nők Szervezetének elnöke.
(3) A MÁT üléseit a megyei elnök hívja össze.
(4) A MÁT hatáskörei:
a) javaslatot tesz és beszámoltatja a dekoncentrált intézményvezetőket és a kormányzati
tisztségviselőket;
b) dönthet a helyi, községi, városi, illetve a municipjumi szervezet elnökének felfüggesztéséről,
amennyiben azt a megyei elnök javasolja;
c) a 14. cikkely (8) pontja alapján tisztújítást írhat ki a helyi, a községi, illetve városi
szervezetben;
d) jóváhagyja a 19.2. cikkely f) pontja alapján a hozzá benyújtott jelöltlistákat. A községi, városi,
municipjumi szervezetek döntését 2/3-os szavazattöbbséggel módosíthatja. A döntés elleni
óvást az SZE-hez kell benyújtani a döntés nyilvánosságra hozatalától számított 48 órán belül;
e) egyéb feladat és hatáskörök, melyeket a megyei alapszabályzat ruház rá.
f) a megyei elnök javaslatára dönt a politikai bizalom megvonásáról az RMDSZ támogatásával
és listáján, helyi valamint megyei szinten megválasztott és kinevezett tisztségviselők
esetében, akik többszöri írásos figyelmeztetésnek megfelelően nem tesznek eleget a
szervezettel szembeni tisztségükből fakadó pénzügyi kötelezettségüknek. A döntés ellen 48
órán belül óvás nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz.
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 14
g) a megyei elnök javaslatára dönt a politikai bizalom megvonásáról az RMDSZ támogatásával
és listáján, helyi valamint megyei szinten megválasztott és kinevezett tisztségviselők
esetében, akik a Szövetség országos illetve megyei határozatát és döntését nem tartják
tiszteletben és az ellen cselekednek. Az indokolt döntést írásban kell az érintett tudomására
hozni, illetve a döntés ellen 48 órán belül óvás nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz.
26. cikkely
A megyei szervezet elnöksége
(1) A Fehér Megyei Szervezetnek választott elnöke és … választott alelnöke van.
(2) A megyei szervezet elnökét és alelnökeit titkos szavazással, a jelenlévők egyszerű többségével
(fele plusz egy) a Küldöttgyűlés választja meg, ugyanazzal az eljárással, mint a szövetségi elnököt. A
megyei elnök és az alelnökök mandátuma 4 év.
(3) A Választmány tagjainak egyharmada kezdeményezheti a megyei elnök és alelnökök
felfüggesztését. A felfüggesztésről a Választmány tagjainak kétharmados többségével dönt. Az
esetleges felmentésről a Választmány elnöke által összehívott rendkívüli küldöttgyűlés dönt, 30
napon belül, a küldöttek egyszerű többségével. Amennyiben a Választmány elnöke a megyei elnök, a
megyei ügyvezető elnök hívja össze a rendkívüli küldöttgyűlést. Minden esetben a rendkívüli
küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek kétharmada jelen van.
27. cikkely
A megyei elnök hatásköre:
a) képviseli a megyei szervezetet, irányítja annak munkáját;
b) összehívja a Választmányt, a Megyei Önkormányzati Konferenciát, valamint a Megyei
Állandó Tanácsot;
c) irányítja, felügyeli a Megyei Szervezet keretén belül létrehozott testületek munkáját;
d) ellenőrzi a megyei, illetve a szövetségi szintű határozatok végrehajtását, a megyei ügyvezető
elnököt, valamint az RMDSZ listáin, megyei szinten megválasztott, kinevezett tisztségviselők
munkáját;
e) javaslatot tesz a Választmánynak az ügyvezető elnök személyére;
f) hivatalból részt vesz a Megyei Önkormányzati Konferencia ülésein;
g) tisztújítás elmaradása esetén a Megye Állandó Tanács határozata alapján kiírja és
lebonyolítja a tisztújítást a helyi, községi, városi, illetve municipjumi szervezetekben. Ennek
meghiúsulása esetén megbízott elnököt nevez ki;
h) szükség szerint összehívja alakuló ülésre a megyei ifjúsági egyeztető tanácsot;
i) a megyei elnöknek beszámolási kötelezettséggel tartoznak az RMDSZ-listán, megyei szinten
megválasztott, kinevezett tisztségviselők;
j) indokolt esetben javaslatot tesz a Választmánynak a szövetségi alapszabályzatot megszegő
tisztségviselők felmentésére;
k) egyéb feladat- és hatáskörök, amelyeket a Küldöttgyűlés ruházott át rá;
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 15
l) az alelnökök feladat –és hatáskörét a mindenkori elnök határozza meg;
m)javaslatára, az RMDSZ támogatásával és listáján, közigazgatási egység valamint megyei szinten
megválasztott és kinevezett tisztségviselőktől megvonható a politikai támogatás,
amennyiben többszöri írásos figyelmeztetésnek megfelelően nem tesznek eleget a
szervezettel szembeni tisztségükből fakadó pénzügyi kötelezettségüknek. A politikai bizalom
megvonásáról a Megyei Állandó Tanács dönt. A döntés ellen 48 órán belül óvás nyújtható be
a Szövetségi Állandó Tanácshoz;
n) javaslatára, az RMDSZ támogatásával és listáján, közigazgatási egység valamint megyei szinten
megválasztott és kinevezett tisztségviselőktől megvonható a politikai támogatás,
amennyiben a Szövetség országos illetve megyei határozatát és döntését nem tartják
tiszteletben és az ellen cselekednek. A politikai bizalom megvonásáról a Megyei Állandó
Tanács dönt. Az indokolt döntést írásban kell az érintett tudomására hozni, illetve a döntés
ellen 48 órán belül óvás nyújtható be a Szövetségi Állandó Tanácshoz.
28. cikkely
A Megyei Szervezet ügyvezető elnöke
(1).A megyei szervezet végrehajtó tevékenységét ügyvezető elnök irányítja.
(1.1).A megyei szervezetek szintjén kötelező módon ügyvezető elnököt kell nevesíteni. A megyei
ügyvezető elnököt a megyei elnök javaslatára az Választmány nevezi ki és ugyanez hívja vissza.
(2) A megyei ügyvezető elnök a Választmány által elfogadott saját működési szabályzat alapján
tevékenykedik és a Választmánynak, a Megyei Állandó Tanácsnak, a megyei elnöknek, illetve a
Küldöttgyűlésnek van alárendelve.
(3) Az ügyvezető elnök hatásköre:
a) végrehajtja a megyei és a szövetségi szintű határozatokat,
b) tartja a kapcsolatot a helyi elnökökkel,
c) az elnöki tisztség megüresedése esetén, legtöbb egy hónapon belül összehívja a rendkívüli
Küldöttgyűlést; ebben az időszakban az ügyvezető elnök ideiglenesen ellátja az elnök
hatáskörét.
29. cikkely
(1) A Megyei Önkormányzati Tanácsok a Szövetség listáin, megyei szinten megválasztott
polgármesterek, alpolgármesterek és önkormányzati képviselők képviseleti, érdekegyeztető és
tanácsadó testülete.
(2) A Megyei Önkormányzati Tanácsok az Országos Önkormányzati Tanács szabályzata alapján
dolgozzák ki a saját működési szabályzatukat.
(3) A MÖT vezető testülete köteles évente beszámolni a Választmánynak tevékenységéről, a
következő választások előtt pedig mandátumzáró jelentést tesz a megyei küldöttgyűlésnek.

VI. PLATFORMOK

30. cikkely
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 16
A platformok a Szövetségen belüli RMDSZ-tagokból szabadon megalakult belső politikai
szerveződések.
31. cikkely
(1) Azok a platformok, amelyek valamely megyében vagy megyei/területi szervezetben legalább 100
taggal rendelkeznek, a Választmányban képviseltethetik magukat.
(2) Amennyiben a platform választmányi képviseletre tart igényt, benyújtja a Megyei Szabályzatfelügyelő Bizottsághoz a 100 RMDSZ-tagot tartalmazó listát.

VII. TÁRSULT SZERVEZETEK

32. cikkely
(1) A Szövetség társult szervezetei szociális, tudományos, művészeti, művelődési, szakmai jellegű
országos csoportosulások, valamint rétegszervezetek, amelyek a Szövetséggel való együttműködési
szándékukat írásban nyújtják be a Megyei Szabályzat-felügyelő Bizottsághoz, mellékelve a következő
dokumentumokat:
a) a Szövetséggel való együttműködési szándéknyilatkozatukat, amely tartalmazza a Szövetség
Programjával összeegyeztethető céljaikat;
b) a szervezet alapdokumentumait;
c) a Szövetséggel szemben vállalt kötelezettségeiket tartalmazó dokumentumot.
(2) A megyei/területi vagy helyi szintű civil társadalmi szerveződések társulásáról a Szövetség
megfelelő szintű testülete dönt.
33. cikkely
A társult szervezetek alapszabályzatukban saját tagjaikra nézve kötelezőnek ismerik el a Szövetség
Alapszabályzata I. fejezetének 1-es és 3-as cikkelyében, valamint a XXVIII. fejezetének 121-es és 126-
os cikkelyében foglaltakat.
34. cikkely
A Szövetség szakosodott érdekképviseleti tevékenységét a társult szervezetek az Ügyvezető
Elnökséggel közösen fejtik ki.

VIII. AZ IFJÚSÁGI SZERVEZETEK KÉPVISELETE AZ RMDSZ TESTÜLETEIBEN

35. cikkely
(1) Az RMDSZ-szel társult romániai magyar ifjúsági szervezetek képviselői az RMDSZ testületeiben
tagságot, tisztséget és képviseleti jogot nyerhetnek.
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 17
(2) A megyei szervezetek tekintetében az ifjúság képviseletére vonatkozóan a 23. cikkely
rendelkezései az irányadók.

IX. A FEHÉR MEGYEI SZABÁLYZAT-FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

36. cikkely
(1) A megyei szervezet és az azt alkotó helyi, községi, városi, illetve municipjumi szervezetek
működése szabályosságának felügyeletét a megyei szabályzat-felügyelő bizottság látja el. Létszáma
3, tagjainak többsége a lehetőség szerint jogász. Mandátuma 4 év.
(2) A megyei szabályzat-felügyelő bizottság hatásköre:
a) ellenőrzi a megyei szervezet döntéshozó testületei által hozott határozatoknak a megyei
alapszabályzattal való összeférhetőségét;
b) ellenőrzi a helyi, községi, illetve városi szervezetek döntéshozó testületei által hozott
határozatoknak a helyi alapszabályzattal való összeférhetőségét;
c) ellenőrzi a helyi, községi, illetve városi szervezetek és a helyi, községi, illetve városi szinten
társult szervezetek programját és szabályzatát, valamint azoknak a megyei szervezet
programjával és alapszabályzatával való összeférhetőségét;
d) kizárólagos érvénnyel értelmezi a megyei és helyi szervezetek alapszabályzatát;
e) kivizsgálja a Megyei Etikai és Fegyelmi Bizottság és a helyi etikai és fegyelmi bizottságok
tagjai által elkövetett etikai és fegyelmi vétségeket.

X. A FEHÉR MEGYEI ETIKAI ÉS FEGYELMI BIZOTTSÁG

37. cikkely
(1) A Megyei Etikai és Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: MEFB) feladata a Megyei Szervezet
bármely szintjén felmerülő etikai problémák kivizsgálása és megoldási javaslatok előterjesztése az
illetékes döntéshozó szervek számára. Három tagból álló testület, akik közül lehetőség szerint
legalább 1 jogász. Küldöttgyűlés választja négyéves mandátummal.
(2) Évente beszámol tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek.
(3) Véleményezést terjeszt elő a tagok kizárásával kapcsolatban.
(4) Bármilyen más etikai és fegyelmi kérdésben illetékes véleményt nyilvánítani.
(5) A MEFB tagjai nem szankcionálhatóak a bizottsági tevékenységük során kifejtett véleményük vagy
meghozott döntéseik okán.
38. cikkely
(1) Az Etikai és fegyelmi bizottság a Megyei Szervezet etikai és fegyelmi ügyeinek elbírálására
hivatott testület.
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 18
(2) Működésében a következő hierarchia érvényesül: a községi, városi, illetve municijumi etikai és
fegyelmi bizottság a községi, városi, illetve municijumi etikai és fegyelmi ügyekben eljáró, kizárólag
alapfokon ítélő testületekként működik.

XI. A FEHÉR MEGYEI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

39. cikkely
(1) A Küldöttgyűlés választja 4 évre. Tagjai pénzügyi, vagy könyvviteli szakemberek.
(2) A megyei ellenőrző bizottságok feladata a megyei szervezet és a helyi, községi, városi, illetve
municijumi szervezetek pénz- és vagyongazdálkodásának folyamatos ellenőrzése. A megyei szervezet
éves költségvetésének végrehajtásáról a Megyei Ellenőrző Bizottság évente jelentést terjeszt a
Küldöttgyűlés elé.
(3) A megyei (községi, városi, illetve municijumi, megyei) ellenőrző bizottságok szerkezetéről és
eljárásáról külön SZKT- határozat rendelkezik.
40. cikkely
(1) A tagság a mandátum lejárta előtt lemondással vagy elhalálozással szűnik meg. Amennyiben a
MEB bármelyik tagja sorozatos távollétével akadályozza a testület működését, illetve amennyiben az
RMDSZ-tagsága bármely okból megszűnik vagy a megválasztásához szükséges feltételeket már nem
teljesíti, az illető tag visszahívható, a megyei elnök javaslatára, a Választmány határozata alapján.
(2) Működésképtelenség esetén, a megyei elnök javaslatára, a MEB visszahívható a Választmány
ülésén hozott határozatával.

XII. A FEHÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS

41. cikkely
(1) A Fehér Megyei Önkormányzati Tanácsa (a továbbiakban: FÖNT) a Szövetség színeiben
megválasztott polgármesterek, alpolgármesterek és önkormányzati képviselők legfőbb képviseleti,
érdekegyeztető és tanácsadó testülete.
(2) A FÖNT kidolgozza saját működésére vonatkozó szabályzatát.
42. cikkely
Hatáskörébe közvetlenül az önkormányzati tevékenységgel, annak szakmai és érdekvédelmi
vetületével kapcsolatos kérdések tartoznak.

XIII. A SZÖVETSÉG VAGYONÁRÓL

43. cikkely
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 19
A Megyei Szövetség pénzügyi forrásai:
a) tagsági díjak;
b) adományok és a pártoló tagok hozzájárulása;
c) kulturális és törvényes gazdasági tevékenységből származó jövedelem;
d) a helyi szervezetek jövedelmének 50%-a;
e) az országos Szövetség normatív támogatása;
f) a tisztségviselők hozzájárulása;
g) egyéb, törvényes keretek között szerzett bevételek.
44. cikkely
A Megyei Szervezet vagyonát, a tulajdonában található ingó és ingatlan javak képezik.
45. cikkely
A Megyei Szervezet vagyonának nyilvántartása, kezelése és átadása/továbbítása az Ügyvezető
Elnöks, míg ingatlanok esetében a Választmány jóváhagyásával történik

XIV. TAGSÁGI DÍJAK

46. cikkely
(1) Az egyéni tagok tagdíjat fizetnek, amelyről a helyi, községi, illetve városi szervezetek, platformok
nyilvántartást vezetnek.
(2) Félévente a helyi, községi, illetve városi szervezetek, platformok. a tagdíjbefizetéssel
kapcsolatosan összesítőt készítenek és azt elküldik a megyei ügyvezető elnökségre.
(3) A tagdíj kifizetésének bizonyítéka a tagdíj átvételét igazoló nyugta.
47. cikkely
(1) Az RMDSZ révén tisztséget nyert tagok tagdíját a SZÁT szabályozza.
(2) A SZÁT által meghatározott, szövetségi pénzügyi bevételéhez való hozzájárulás elutasítása vagy
elmulasztása a XXVIII. fejezet 119. cikkelyének 1. bekezdése, illetve a XXIX. fejezet 121. cikkelye
hatálya alá esik.
48. cikkely
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 20
(1) Adományok alatt értjük azokat a magán- vagy jogi személyek által a törvényes keretek
betartásával nyújtott pénzbeli juttatásokat, szolgáltatásokat, illetve javakat, amelyek a Szövetség
tevékenységét támogatják.
(3) A Szövetség vagyonát a tulajdonát képező, törvényes keretek között szerzett ingó és ingatlan
javak képezik.

XV. A TISZTSÉGVISELŐK KÖTELEZETTSÉGEIRŐL ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI KRITÉRIUMAIRÓL

49. cikkely
(1) A tisztségviselők kötelesek tiszteletben tartani és végrehajtani a Kongresszus, az SZKT, a SZÁT,
illetve a SZE határozatait, nem határolhatják el magukat e testületeknek és a szövetségi elnöknek e
döntések alapján tett állásfoglalásaitól.
(2) Azok a személyek, akik más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen indulnak a helyhatósági,
parlamenti, illetve európai parlamenti választásokon, 4 évig nem jelölhetőek, nem választhatóak és
nem nevezhetőek ki sem az RMDSZ-en belüli, sem az RMDSZ által jelölt tisztségekbe.
(3) A SZÁT esetenkénti felmentést adhat az előbbi bekezdés előírása alól.
(4) Az RMDSZ listáján mandátumhoz jutó polgármesterek, alpolgármesterek, megyei tanácsi elnökök,
alelnökök, községi, városi, illetve megyei tanácsosok kötelesek a helyi, községi, illetve városi
megyei/területi, illetve megyei szervezetek működését meghatározó szervezeti és működési
szabályokban rögzített módon, de legalább évente egyszer beszámolni tevékenységükről a megyei,
helyi, községi, illetve városi RMDSZ-szervezet elnökének, a Választmánynak, illetve a helyi, községi,
illetve városi szervezet elnökségének, továbbá e tisztségviselők kötelesek tiszteletben tartani és
végrehajtani a helyi, községi, illetve városi szervezetek, valamint a Választmány tevékenységüket
érintő határozatait.
50. cikkely
(1) A szövetségi tisztségviselők összeférhetetlenségi kritériumai a következők:
a) a Szabályzat-felügyelő Bizottság, az Ellenőrző Bizottság és az Etikai és Fegyelmi Bizottság
tagjai, valamint ezek községi, illetve városi szintű testületeinek tagjai nem viselhetnek
semmilyen más tisztséget a Szövetség testületeiben;
b) a Szövetségben nem viselhet tisztséget az, aki a Temesvári Nyilatkozat 8. pontjának a hatálya
alá esik.
(2) Az összeférhetetlenségek legtöbb 30 napon belül feloldandók.
(3) Amennyiben az összeférhetetlenség 30 napon belül nem oldódik fel, a Szövetség
Alapszabályzatának erre vonatkozó szabályozása érvényesül.

XVI. SZANKCIÓK

Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 21
51. cikkely
A Megyei Szervezettel szembeni kötelezettségeit megszegő egyéni taggal szemben az alábbi
szankciók alkalmazhatók:
a) figyelmeztetés;
b) nyilvános figyelmeztetés;
c) a politikai bizalom megvonása;
d) a Szövetség testületeiben betöltött tisztségeinek felfüggesztése, illetve megvonása;
e) kizárás.
52. cikkely
(1) Az egyéni tagok elleni szankciókról első fokon a községi, illetve városi szervezet, másodfokon a
Megyei Állandó Tanács dönt.
(2) Polgármesterek, alpolgármesterek, megyei és községi, illetve városi tanácsosok, megyei koalíciós
megállapodás alapján kinevezett igazgatók és aligazgatók, valamint más megyei tisztségekre jelölt
személyek, a helyi, községi, illetve városi szervezetek elnökei ellen alkalmazott szankciókról első
fokon a Megyei Állandó Tanács, másodfokon a SZÁT dönt.
(3) A fellebbezést az első fokon meghozott döntés tudomásul vételétől számított 15 napon belül
lehet benyújtani.
(4) Az a tag, akinek tagsága kizárás folytán szűnik meg, csak a Megyei Állandó Tanács javaslata
alapján, a helyi, községi, illetve városi szervezet választmánya legalább kétharmadának
támogatásával vehető fel ismét a helyi, községi, illetve városi szervezetbe, legkevesebb 1 év után.
53. cikkely
(1) A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit megszegő helyi szervezettel szemben az alábbi
szankciók alkalmazhatók:
a) figyelmeztetés;
b) nyilvános figyelmeztetés;
c) a Szövetség testületeiben való részvétel felfüggesztése;
d) rendkívüli tisztújítás kiírása.
(2) A kötelezettség megszegésének tényét a megyei Szabályzat-felügyelő Bizottság állapítja meg. A
szankcióról a Választmány dönt.
54. cikkely
(1) A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit megszegő platformmal szemben az alábbi szankciók
alkalmazhatók:
a) figyelmeztetés;
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 22
b) nyilvános figyelmeztetés;
c) a Szövetség testületeiben való részvétel felfüggesztése;
d) feloszlatás.
(2) A kötelezettség megszegésének tényét a megyei Szabályzat-felügyelő Bizottság állapítja meg. A
szankcióról a Választmány dönt.
55. cikkely
(1) A Szövetséggel szembeni kötelezettségeit megszegő társult szervezettel szemben az alábbi
szankciók alkalmazhatók:
a) figyelmeztetés;
b) nyilvános figyelmeztetés;
c) a Szövetség testületeiben való részvétel felfüggesztése;
d) társult szervezeti viszony megszüntetése.
(2) A kötelezettség megszegésének tényét a megyei Szabályzat-felügyelő Bizottság állapítja meg. A
szankcióról a Választmány dönt.
56. cikkely
A Szövetséggel szembeni kötelezettség megszegésének minősül az is, ha egy tag vagy tisztségviselő
helyhatósági vagy parlamenti választások során az RMDSZ jelöltjeivel szemben indul, támogatja az
ellenjelölteket, az RMDSZ jelöltjeinek nem támogatására buzdít, avagy nem választási időszakban a
Szövetség támogatásának megvonására buzdítja a magyarságot, valamely társult, vagy nem társult
civil, társadalmi vagy politikai szerveződést.
561
. cikkely
(1). A szankciók alkalmazása előtt, az illetékes testület írásban értesíti a tagot az ellene felhozott
vádakról, és biztosítja számára a védekezéshez való jogot.
(2). A kizárásról az illetékes testület minimum kétharmados többséggel dönt.
(3). Az indokolt döntését az illetékes testület írásban közli az érintett taggal.
(4). A fellebbezést az első fokon meghozott döntés tudomásul vételétől számított 15 napon belül
lehet benyújtani.

XVII. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSÉRŐL

57. cikkely
A Megyei Szervezet megszűnik, ha a Küldöttgyűlés erre a célra összehívott ülése kétharmados
többséggel, név szerinti szavazással ilyen értelemben dönt.
Elfogadta a Fehér Megyei Szervezet Küldöttgyűlése
Nagyenyed, 2018. május 31 23
58. cikkely
Megszűnése vagy felbomlása esetén, a Megyei Szervezet vagyonáról a Küldöttgyűlés javaslata
alapján a SZET és az SZKT közösen rendelkezik.
59. cikkely
Ha ez nem lehetséges, akkor az országos Alapszabályzat rendelkezései irányadóak.

XVIII. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

60. cikkely
Jelen Alapszabályzatot 2018. május 31-én fogadta el a Küldöttgyűlés. A hatálybalépés időpontja az
SZSZFB jóváhagyásának írásban történő közlése a Megyei Szövetséggel.
61. cikkely
Az Ügyvezető Elnök köteles egy hónapon belül eljuttatni az SZSZFB által jóváhagyott
Alapszabályzatot minden helyi szervezetnek, megyei társult tagnak, platformnak, ifjúsági
szervezetnek.
62. cikkely
Jelen Alapszabályzat bármely rendelkezése a Szövetségi Alapszabályzattal összhangban
alkalmazandó.
63. cikkely
Bármely rendelkezés, amely a Szövetségi Alapszabályzatban megtalálható, s amelyről jelen
Alapszabályzat nem tesz említést, szerves részét képezi az utóbbinak.
Elfogadta a Fehér Megyei RMDSZ Küldöttgyűlése

Nagyenyed, 2018. május 31