Dr. Szász Pál Egyesület alapszabályzata

 

  1. I.                   FEJEZET

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 

 

Alapító tagok:

1.§. – (1) Az egyesület alapító tagjai a következő személyek:

S. sz. Név Nemz. Szül. idő Cím Sz. ig. szám Személyi szám Kiadva
1 Komáromi Attila Sándor román
2 Sepsi Márta román
3 Szőcs Ildikó román
4 Fari Palkó Ilona román
5 Bajusz Ecaterina román
6 Molnár Irina román
7 Kerekes Aurora román
8 Pálosy János román
9 Molnar Ida román
10 Rácz Levente Zoltán román
11 Laszlo Ştefan Emeric román
12 Toth Gabriela román
13 Krecsák Szöllösi Adalbert román
14 Simon Ioan román

            (2) Az (1) bekezdésben felsorolt tagok kifejezik közös óhajukat az egyesülés létrehozására, és megalakítják a Dr. Szász Pál Egyesületet.

 

Az egyesület megnevezése:

2.§.– A Dr. Szász Pál Egyesület, magánjogi, nemkormányzati, politikamentes, nonprofit jogi személy.

 Az egyesület székhelye:

3.§. – Az egyesület központi székhelye: Nagyenyed, Malom u. 24. sz.

 Az egyesület működési időszaka:

4.§.– Az egyesület működési ideje: meghatározatlan.

Az egyesület induló vagyona:

5.§. – Az egyesület induló vagyona 330 RON, amit az alapító tagok adtak össze.

II. FEJEZET

 

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE

 

Az egyesület célja:

6.§. – Az egyesület célja közösségi érdekeket szolgáló, illetve nem vagyoni természetű személyi tevékenységek megvalósítása, éspedig:

a.) Dr. Szász Pál, szenátor, az Erdélyi Gazdasági Egylet, egykori elnöke, a Bethlen Gábor Kollégium főgondnoka emlékének ápolása, aki népének érdekeiért küzdve, politikai fogolyként halt meg Ocnele Mari-on 1951-ben.

b.) a magyar közösség tudományos és kulturális tevékenységeinek elősegítése és támogatása,

c.) a helyi magyar néphagyományok, és kultúra megmentése és ápolása,

d.) a magyar történelmi műemlékek ápolása és javítása, emléktáblák elhelyezése,

e.) a magyar tannyelvű oktatás támogatása,

f.) magyar ifjúsági és sporttevékenységek támogatása,

g.) a magyar fiatalok támogatása, különös tekintettel a Fehér megyei fiatalokat,

h.) a fiatal tehetségek támogatása,

i.) a polgári viselkedésmód javítása.

 

Az egyesület tevékenységi tárgya:

 

7.§. A javasolt célkitűzések megvalósítása érdekében az egyesület a következő tevékenységeket végzi:

 

a.) kulturális, tudományos, művészeti és tematikus fesztiválok szervezése és támogatása;

b.) emlékünnepségek szervezése;

c.) gyermektáborok, szimpozionok, gyakorlati és kulturális  körök támogatása

d.) irodalmi és zenei estek, vagy klubok szervezése;

e.) művészeti kiállítások szervezése;

f.) emlékünnepségek szervezése a magyar történelem és kultúra különböző személyiségeinek tiszteletére;

g.) kirándulások szervezése;

h.) sport versenyek és vetélkedők szervezése;

i.) különböző versenyek szervezése;

j.) fesztiválok és különböző találkozók szervezése

k.) pályázatok írása a kitűzött programok anyagi támogatásának biztosítása érdekébe;

l.) testvérvárosokkal történő kapcsolatok fejlesztése;

m.) kedvező feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás, annak érdekében, hogy minél kevesebb fiatal hagyja el szülőföldjét;

n.) az anyagi nehézségekkel küszködő fiatalok támogatása;

o.) fiatalok ösztönözése, vezető tisztségviselői állások betöltésére;

p.) ifjúsági klubok szervezése;

q.) az ifjú tehetségek támogatása

r.) az egyesület célkitűzései megvalósításának érdekében, partnerkapcsolatok kialakítása más hazai, vagy külföldi intézményekkel, vagy szervezetekkel;

s.) tapasztalatcsere más hazai és külföldi nonprofit szervezetekkel;

t.) kiemelkedő eredményeket elérő  gyermekek jutalmazása;

u.) a fiatalok környezet iránti tiszteletben történő nevelése;

v.) emlékművek emelése a magyar közösség kiemelkedő egyéniségei emlékére,

w.) bármely más törvényes tevékenység, ami a magyar közösség identitás megőrzését szolgálja, és ami által megvalósulnak az egyesület célkitűzései.

 

 

 III. FEJEZET

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

 A tagság

 

8.§. – (1) tag lehet, bármely nagykorú fizikai, vagy jogi személy (a képviselője által), aki ez irányú óhaját az igazgató tanács elnökéhez benyújtott, írásos kérelemben kinyilvánítja.

(2) Az elnök, az első közgyűlésen, a kérelmet megbeszélésre bocsátja. A közgyűlés határoz a kérelem elfogadását, vagy elutasítását illetően.

(3) A közgyűlés az új tagok befogadására vonatkozó hatáskörét átruházhatja az igazgató tanács hatáskörébe.

 

A tagság megszűnése:

 

9.§. – A tagság megszűnése:

a.) kizárással;

b.) esetenként, lemondással, vagy írásos kilépéssel;

c.) elhalálozással

(2) A tagságukat elvesztett feleknek semmilyen joguk nincs az egyesület vagyona felett.

 

10.§. – (1) A kizárás okai:

a.) az alapszabályzat 12. § által előírt kötelezettségek be nem tartása;

b.) jogerős és visszavonhatatlan bírósági ítélet végrehajtása;

c.) erkölcstelen, illetlen magaviselet, ami ellentmond az erkölcsös életmódnak;

d.) az egyesület célkitűzéseivel és tevékenységével ellentétes viselkedésmód és állásfoglalás esetén.

(2) A kizárást a közgyűlés hagyja jóvá, az igazgató tanács indokolt javaslatára, vagy az egyesület tagjai ¼-nek kezdeményezésére, az egyesület összlétszáma ½-nek  szavazatával.

 

A tagok jogai és kötelezettségei

 

11.§. – Az egyesület tagjai a következő jogokkal rendelkeznek:

a) választhat és választható az egyesület adminisztratív szerveibe, illetve ellenőrző testületébe;

b) értesítsék a közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét illetően;

c) részt vehet a közgyűlés ülésein;

d) szabad véleményt nyilváníthat az egyesületet érintő minden kérdésben;

e) ajánlásokat tehet az egyesület céljainak megvalósítása (kivitelezése) érdekében;

f) felvilágosítást kérhet az elnökségtől az egyesület tevékenységéről.

12.§. – Az egyesület tagjainak kötelezettségei:

a) közreműködni az egyesület céljainak megvalósítása érdekében;

b) támogatni az igazgató tanács tevékenységeit és eljárásait;

c) a közgyűlés határozata szerint fizetni a tagsági díjat;

d) ne sértse meg az egyesület jó hírnevét;

e) azonnal értesítse az igazgató tanácsot az egyesület működésében észlelt bármely rendellenesség esetén.

 

Az egyesület pénzügyi alapjainak forrásai

 

13.§. – Az egyesület eredeti pénzügyi alapja a következő jövedelmi források mentén követhető:

a) tagsági díjak;

b) a folyósítható összegek befektetéséből származó kamatok és osztalékok, törvényes keretek között;

c) az egyesület által megalapított kereskedelmi társaságok osztalékai;

d) közvetlen gazdasági tevékenységek értékesítése;

e) adományok, hozzájárulások vagy hagyatékok;

f) különböző hazai vagy külföldi pályázatokból, programokból, nonprofit szervezetektől nyert pénzalap

g) állami és/vagy helyi költségvetésekből származó jövedelem;

h) más, törvényes keretek között szerzett jövedelem.

14.§. – (1) A 31/1990.-es törvény függvényében, az egyesület bármilyen formában létesíthet kereskedelmi társaságokat, utólagos módosítással.

(2) E kereskedelmi társaságok tevékenységéből származó osztalékok – amennyiben nem kerülnek vissza új befektetés formájában – kötelező módon az egyesület céljainak megvalósítására lesznek fordítva.

15.§. – (1) Az egyesület kifejthet bármely más közvetlen gazdasági tevékenységet, ha ez nem rendelkezik járulékos jelleggel, és szoros kapcsolatban van a jogi személy fő célkitűzésével.

(2) az (1) paragrafusnál leírt tevékenységek következtében elért nyereségek hasznosítása:

a) azon egységek fejlesztése és felszerelése, amelyekben ezek a tevékenységek zajlanak;

b) azon célkitűzések megvalósítása, amiért az egyesület létrejött.

 

 

IV. FEJEZET

 

 

A VEZETŐ TESTÜLETEK, AZ EGYESÜLET IGAZGATÁSA ÉS ÁLLENŐRZÉSE

16.§. – Az egyesület vezető testületei:

a) a közgyűlés, mind vezető testület;

b) igazgató tanács, mind végrehajtó-adminisztratív testület;

c) a felügyelő vagy felügyelő bizottság, mind belső pénzügyi ellenőrző testület, annak megfelelően, hogy a tagok létszáma meghaladja a 15-öt, illetve a 100-at.

A Közgyűlés

 

17.§. – a közgyűlés, az a vezető testület, amit a tagok összlétszáma alkot.

A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik és állandó ellenőrzési joggal rendelkezik a 16. §. b) és c) pontjaiban felsorolt testületek fölött.

18.§. – a közgyűlés összehívását az igazgató tanács elnöke vagy a tagok összlétszámának ¼-e kezdeményezheti, a meghatározott dátum előtt legalább 3 nappal, megjelölve a közgyűlés helyszínét, dátumát és óráját, valamint a napirendet.

19.§. – (1) a közgyűlés határozatképes, a tagok többségének jelenlétében.

(2) Ha a közgyűlés nem határozatképes az (1) paragrafusnak megfelelően, akkor 2 napon belül újabb gyűlést hívnak össze. Ezúttal a gyűlés határozatképessége nem függ a megjelenők létszámától.

20.§. – (1) A közgyűlés hatásköre:

a) az egyesület stratégiájának és céljainak meghatározása;

b) a könyvelési mérleg, a bevételek és kiadások költségvetésének jóváhagyása;

c) az igazgató tanács tagjainak megválasztása és felmentése;

d) szükség esetén a felügyelő, vagy felügyelő bizottság tagjainak megválasztása illetve felmentése, a helyzetnek megfelelően;

e) fiókintézetek és fiókvállalatok alapítása;

f) az alapító okirat és az alapszabályzat módosítása;

g) az egyesület feloszlatása és felszámolása illetve a felszámolás után maradt javak rendeltetésének megállapítása és módosítása;

h) új tagok befogadása;

i) tagok kizárása;

j) kereskedelmi társaságok alapítása;

k) a tagsági díj évi szintjének megállapítása;

l) bármely más, a törvény vagy a jelen alapszabályzat által előírt tevékenység;

(2) A közgyűlés az (1) paragrafus e), h) és i) pontjaiban foglalt hatáskörét átruházhatja az igazgató tanácsnak.

21.§. – A közgyűlés által hozott határozatok csakis a tagok többségének jelenlétében hozhatók, az alapszabályzatban foglalt indokolt eseteken kívül, és mindenkire érvényes függetlenül attól, hogy részt vettek-e vagy, ellene szavaztak.

 

Az igazgató tanács

 

22. §. – (1) Az igazgató tanács az egyesület adminisztratív-végrehajtó szerve, ami biztosítja a közgyűlés által hozott döntések végrehajtását.

(2) Az igazgató tanács ¼-ét, olyan személyek is alkothatják, akik nem tagjai az egyesületnek.

23. §. – (1) Az igazgató tanács három, a közgyűlés által választott tagból áll: elnök, alelnök és titkár.

(2) Az igazgató tanács tagjainak mandátuma 2 év.

(3) Az igazgató tanács döntései a tagok többségének jelenlétében hozhatók.

24. §. – Az igazgató tanács hatásköre:

a) beszámol a közgyűlésnek az előző időszakban kifejtett tevékenységekről, megvalósítja költségvetésben foglaltakat, a költségvetési mérleget, elkészíti a bevételek, illetve kiadások költségvetésének tervezetét, valamint az egyesület programjainak tervét;

b) törvényes okiratokat állít ki az egyesület nevében és az egyesület számára;

c) engedélyezi az egyesület szervezeti felépítését és személyzeti politikáját;

d) döntést hoz a székhely megváltoztatásáról;

e) vezeti az egyesület tevékenységeit két közgyűlés között;

f) teljesít bármilyen más feladatot, amit az alapszabályzat előír, vagy a közgyűlés elrendel;

25.§. (1) Az igazgató tanács üléseit az elnök hívja össze.

(2) Kényszerhelyzetben az igazgató tanácsot bármelyik tag összehívhatja.

(3) Az igazgató tanács a tagok többségének jelenlétében dolgozhat.

26.§. – (1) A hivatalos szervekkel, román- vagy idegen fizikai illetve jogi személyekkel való kapcsolatok során az egyesületet az elnök képviseli, ugyanúgy a bíróságon is.

(2) Az igazgató tanács két ülése között adódó, az egyesülettel kapcsolatos problémát, az elnök oldja meg

(3) Az alkalmazottak tevékenységét az elnök szervezi meg.

 

27.§. – Az alelnök segít az elnök tevékenységében, az elnök akadályoztatása esetén átveszi az irányadást.

28.§.-A titkár felel a gyűlések megszervezéséről, és a jegyzőkönyv megírásáért.

29.§.-Az igazgató tanács felhatalmazhat egy vagy több végrehajtó személyt, akik nem egyesületi tagok, vagy az egyesülettől idegenek, hogy a 24-es paragrafus a.) b.) illetve f.) betű alatt leírt feladatokat ellássák.

 

A felügyelő és a felügyelő bizottság

 

30.§.-(1) Ha az egyesület tagjainak száma 15 személy alatt van, az egyesületből bárkinek, aki nem tagja az igazgatói tanácsnak jogában áll átvizsgálást, ellenőrzést gyakorolni és nem neveznek ki külön erre a célra felügyelőt.

Ha az egyesület tagjainak a száma 15 és 100 között van, a belső pénzügyi ellenőrzést egy ellenőr végzi, aki nem feltétlenül egyesületi tag.

(2) Ha az egyesület tagjainak létszáma meghaladja a 100-t az ellenőr szerepét, ellenőrző bizottság veszi át.

Az ellenőrt vagy ellenőrző bizottságot a közgyűlés 2 évre választja. Az ellenőrző bizottság tagjai többségben egyesületi tagok lesznek. Az ellenőrző bizottság egyik tagja kötelező módon hiteles könyvelő vagy szakértő könyvelő, az érvényben levő törvénynek megfelelően.

Az igazgató tanács tagjai nem lehetnek ellenőrök.

31.§.– Az ellenőr és az ellenőrző bizottság feladatai a következők:

a) az egyesület pénz- és vagyongazdálkodásának folyamatos ellenőrzése

b) résztvehetnek az igazgató tanács gyűlésein, szavazati jog nélkül

c) javaslatokat tehet a közgyűlésnek, az igazgató tanácsban, az egyesület jobb vagyongazdálkodását illetően

d) jelentéseket fogalmaz meg és bemutatja a közgyűlés előtt

e) ellát bármilyen más feladatot, amit az alapszabályzat vagy a közgyűlés ráruház

 

 

V. FEJEZET

 

AZ EGYESÜLET FELOSZLÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

 

 

32. §. – Az egyesület megszűnik:

a) jog szerint

b) bírósági határozattal

c) a közgyűlés határozata által

33.§. – Az egyesület jogilag megszűnik, bármely érdekelt fél kérésére a következő esetekbe:

a) az egyesület által kitűzött cél megvalósulása vagy a kitűzött cél  megvalósíthatatlansága esetén, ha 3 hónapon belül nem történnek olyan lépések, ami ezt megváltoztatná.

b) az alapszabályzatnak megfelelően, ha 1 éven át a közgyűlés és az igazgató tanács nem ül össze.

c) ha 3 hónap alatt nem sikerül betölteni a törvény által meghatározott szám alá csökkent tagok létszámát

34.§. – Az egyesület megszűnik bármely érdekelt tag kérésére, törvényi határozattal:

a) amikor az egyesület tevékenysége törvénytelen vagy ellenkezik közrenddel

b) amikor a célok elérése törvénytelen úton történik és közrend ellenes

c) abban az esetben, ha az egyesület más célt követ, mint amiért létrehozták

d) amikor az egyesület fizetésképtelen

e) azok a tevékenységek, amikre előzetes közigazgatási jóváhagyások szükségesek, e jogosítványok megszerzése előtt voltak kezdeményezve

35§. – Az egyesület feloszlik a közgyűlés határozata alapján, a tagok összlétszáma 2/3-s szavazatával. A feloszlató közgyűlést követő 15 napon belül a közgyűlés határozatát leadják az illetékes területi bírósághoz, hogy bejegyeztessék az Egyesületek és Alapítványok Rendkívüli Nyilvántartási Jegyzékébe.

36.§. – (1) az egyesület feloszlatása esetén a felszámolás után maradt javak, teljes egészükben, olyan szervezetek tulajdonába megy át, amiknek tevékenységében nincs fennakadás, a következő sorrendben:

a.) a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Fehér megyei szervezete, székhely: Nagyenyed, Malom u. 24 sz.,

b.) Bethlen Gábor Alapítvány, székhely: Nagyenyed, Bethlen Gábor u. 1 sz.

c.) Romániai Magyar Demokrata Szövetség, székhely: Bukarest, Avram Iancu u. 8 sz.

d.) Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, székhely: Kolozsvár, Republicii u. 5. sz. 1. lakrész.

(2) Amennyiben a feloszlatás a 35§. értelmében történik, a közgyűlés változtathat az (1) pontban előírtakon, ami felszámolás után fennmaradt vagyon sorsát illeti, de csak a tagok összlétszáma 3/4-nek szavazattöbbségével hozott határozattal.

37§. – Az egyesület felszámolását törvényes eljárás követi.

 

 

VI. FEJEZET

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38§. – Jelen alapszabályzat hét példányban készült, ma, 2006.04.27-én, Nagyenyeden.

 

 

AZ ALAPÍTÓ TAGOK ALÁÍRÁSA:

 

 

1.) KOMÁROMI ATTILA SÁNDOR             olvashatatlan aláírás

2.) SEPSI MÁRTA                                       olvashatatlan aláírás

3.) SZŐCS ILDIKÓ                                      olvashatatlan aláírás

4.) FARI PALKÓ ILONA                               olvashatatlan aláírás

5.) BAJUSZ ECATERINA                              olvashatatlan aláírás

6.) MOLNÁR IRINA                                        olvashatatlan aláírás

7.) KEREKES AURORA                                olvashatatlan aláírás

8.) PÁLOSY JÁNOS                                       olvashatatlan aláírás

9.) MOLNÁR IDA                                             olvashatatlan aláírás

10.) RÁCZ LEVENTE ZOLTÁN                       olvashatatlan aláírás

11.) LÁSZLÓ ŞTEFAN-EMERIC                      olvashatatlan aláírás

12.) TOTH GABRIELA                                      olvashatatlan aláírás

13.) KRECSÁK SZŐLLŐSI ADALBERT          olvashatatlan aláírás

14.) SIMON IOAN                                              olvashatatlan aláírás

 

 

 

 

A közjegyző előtt felhatalmazott személy aláírása:

 

 

 

KOMÁROMI ATTILA SÁNDOR                     olvashatatlan aláírás

strong Az egyesület megszűnik bármely érdekelt tag kérésére, törvényi határozattal: